Teamviewer Fernwartung

Tiráž

Home / Tiráž

Odpovědnost za obsah podle § 10 odstavec 3 MDStV

ViSoft GmbH

Inženýrská kancelář pro vizuální koncepty
Mercedesstr. 1

D-71063 Sindelfingen

Tel. 0049 70 31-49165-70

Fax 0049 70 31-49165-79 E-Mail: info@visoft.de

Jednatel: Rainer Nissler

Registrační soud: Obvodní soud Stuttgart Registrační číslo: HRB 245325 DIČ: DE 219 567 793 IČ: 56 469 00 551

Webmaster: Dino Goossens
Koncept, design, renderování, realizace

Vyloučení z odpovědnosti

 

1. Obsah nabídky online

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z ručení vůči autorovi, vztahující se na škody materiální nebo myšlenkové povahy, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím uvedených informací, popř. využitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud nedošlo ze strany autora k prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění. Veškeré nabídky jsou otevřené a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat, vymazat části stran nebo celou nabídku nebo její zveřejnění dočasně nebo definitivně zrušit.

2. Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky (“hyperlinks”), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost ručení vstoupila v platnost pouze v případě, kdy by autor znal obsah a bylo by pro něj technicky a myslitelně možné zabránit jejich používání v případě protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době uvedení odkazu nebyly na odkazovaných stránkách rozpoznatelné žádné protiprávní obsahy. Na aktuální a budoucí formu, obsahy nebo autorství odkazovaných/zřetězených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerých obsahů všech odkazovaných/zřetězených stránek, které byly po uvedení linku změněny. Toto prohlášení platí pro všechny linky a odkazy uvedené v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i pro cizí příspěvky v návštěvních knihách, diskusních fórech, seznamech linků, mailinglistech, které byly zřízeny autorem, a ve všech ostatních formách databází, do jejichž obsahu jsou možné externí písemné zásahy. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody plynoucí z využití nebo nevyužití takto poskytnutých informací ručí výhradně poskytovatel stránky, na niž bylo odkázáno, nikoli ten, který pomocí odkazů na příslušné uveřejnění pouze odkazoval.

3. Autorské právo a zákon o ochranných známkách

Autor se snaží dbát ve všech publikacích na autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, snaží se používat své vlastní obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo využívat nelicencované grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Všechny ochranné známky a obchodní značky, uvedené v rámci internetové nabídky a popř. chráněné třetí stranou, podléhají neomezeně ustanovením momentálně platného zákona o ochranných známkách a autorským právům příslušných registrovaných vlastníků. Jenom na základě pouhého uvedení nelze vyvodit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetí strany! Copyright na zveřejněné objekty, které autor zhotovil sám, zůstává pouze autorovi stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videsekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného svolení autora dovoleno.

4. Ochrana dat

Pokud se v rámci internetové nabídky vyskytne možnost vložit osobní či obchodní údaje (emailové adresy, jména, adresy), uskutečňuje se uvedení těchto údajů ze strany uživatele výlučně na dobrovolné bázi. Využít a uhradit všechny nabízené služby lze – pokud je to technicky možné a myslitelné – i bez uvedení takových údajů, popř. při uvedení anonymních údajů nebo pseudonymu. Využití kontaktních dat zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla nebo emailové adresy, třetí stranou k přeposílání výslovně nevyžádaných informací není dovoleno. Právní kroky vůči odesílatelům tzv. spamů při porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení z odpovědnosti

Toto vyloučení z odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky, z níž bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly, už neměly nebo plně neměly odpovídat platnému právnímu stavu, zůstávají tím ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

Facebook YouTube